เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมและรับเงินโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
           ด้วยโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ได้นำนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาลมาดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐได้จัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนให้กับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) ทางโรงเรียนจึงจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าให้กับนักเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555  ส่วนเรื่องแบบเรียน โรงเรียนจะดำเนินการให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนเอง 
          และทางโรงเรียนถือโอกาสนี้ประชุมชี้แจง.ผู้ปกครองนักเรียนถึงการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2555 พร้อมกับชี้แจงเรื่อการแจกงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน  เสื้อผ้าชุดนักเรียน และแบบเรียน ให้ผูปกครองได้รับทราบ ต่อไป
           รายละเอียดงบเรียนฟรี 15  ปี  มีดังนี้
  • ระดับชั้นอนุบาล ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน    100  บาท/คน    ค่าเครื่องแบบนักเรียน   300  บาท/คน
  • ระดับชั้นประถมฯ ป.1-ป.6 ค่าอุปกรณ์  195 บาท / คน              ค่าเครื่องแบบนักเรียน  360  บาท/คน
  • ระดับชั้น ม.1 - ม.3           ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท/คน     ค่าเครื่องแบบนักเรียน  450 บาท/คน
หมายเหตุ  ให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จรับเงิน ค่าซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน มาส่งคืนครูประจำชั้น ที่บุตรหลานเรียนอยู่  ภายในวันที่  17  พฤษภาคม  2555 ทุกท่าน
          ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
    
                                                                      ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2555,09:34   อ่าน 774 ครั้ง