เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 งานเกษตรให้นักเรียนได้เรียนรูการปลูกพืชพลังงานทดแทน ซึงเป็นปาล์มน้ำมัน แเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ และในชุมชนของนักเรียนเอง มีการปลูกพืชแซม ในสวนปาล์ม ซึ่งเป็นกล้วยน้ำหว้า จำนวนเนื้อที่ ที่ใช้ปลูก จำนวน 4 ไร่ เป็นพืชที่เดิมของโรงเรียน จำนวนต้นปาล์มที่ปลูกได้ จำนวน  96 ต้น  ปลูกกล้วยน้ำหว้าเป็นพืชแซม จำนวน  80  ต้น เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

ด้วยความตั้งใจ
ใจมุ่งมั่น
ขยันและอดทน
เราหลายคนช่วยกัน
มันก็เสร็จเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2554,23:44   อ่าน 488 ครั้ง