เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์/คำขวัญโรงเรียน
วิสัยทัศน/ปรัชญา/อัตลักษณ์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
คณะกรรมการสภานักเรียน
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ข้อมมูลบุคลากร
นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงาน
ผลการสอบ O-NET
เครือข่ายหลังสวน ๓
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
วัดราษฎร์บำรุง
วัดราษฎร์บำรุง  ตั้งอยู่หมูที่ ๑๐  ตำบลบางมะพร้าว  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร เจ้าอาวาส คือพระครูอาทร  ธรรมวัตร เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางศาสนา พิธีกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ธรรมวันอาทิตย์ สำหรับนักเรียนที่เรียนนักธรรม ตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก ให้กับนักเรียน
ศูนย์ กศน. บ้านราษฎร์บำรุง
ศูนย์ กศฯ. บ้านราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐  ต.บางมะพร้าว  อ.หลังสวน   จ.ชุมพร โดยใช้พื้นที่และอาคารของวัดราษฎร์บำรุง  ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียนของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  โดยใช้คณะวิทยากรของ ศูนย์ กศน. อำเภอหลังสวนในการสนับสนุน การจัดกิจกรรม เช่น การเรียนรู้ด้านการงานอาชีพ การทำผ้าบาติก การทำเพ้นผ้า การจัดสวนหย่อม การทำน้ำยาล้างจาน เป็นต้น และร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ชุมชนประมงต้นแบบ
ศูนย์ชุมชนประมงต้นแบบ  ตั้งอยู่ หมู่ ๑๐  ต.บางมะพร้าว  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอาชีพทำการประมงของชุมชน  และการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ปะการัง และธรรมชาติ ทางทะเลของชุมชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  บ้านแหลมสันติ อ.ละแม  จ.ชุมพร  เป็นแหลงเรียนรู้ทางด้านการประมงชายฝั่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง การเลี้ยงหอยแมงภ๋ ด้วยหลักคอนกรีในทะเล และปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
 
 
เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้าน สังคม  ประวัติศาสตร์ มีห้องสมุดสำหรับสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ภายในเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน  ตั้งอยู่ที่หาดแหลมสน  ตำบลปากน้ำหลังสวน  อ.หลังสวน  จ.ชุมพร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »